Delägarna i Norrnäs samfällighet

28.02.2024 kl. 12:35
kallas till ordinarie årsstämma
måndagen den 11.3.2024 kl. 19.00 i Norrnäs uf:s lokal

Delägarna i  Norrnäs samfällighet

kallas till ordinarie årsstämma
måndagen den 11.3.2024 kl. 19.00 i Norrnäs uf:s lokal

för att behandla och besluta om

  • ärenden enligt § 5 i delägarlagets stadgar

  • fiskevård och skötsel av samfällighetensområden

  • ersättningar och tillståndsavgifter

  • övriga ärenden

Föredragningslistan finns uppsatt på byns anslagstavla.
Det justerade stämmoprotokollet är framlagt till påseende i
Norrnäs Närköp under tiden 18.3–10.4.2024.

Styrelsen

Norrnäs samfällighet