Verksamhetsberättelse för år 2017

Delägarlaget Norrnäs samfällighet 545-410-876-2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2017

Administration

Delägarstämma hölls söndagen den 26 mars 2017 kl. 19.00 i Norrnäs uf-lokal med 16 delägare närvarande. Inga andra stämmor än den ordinarie har hållits under året.

Styrelsen konstituerade sig genast efter stämman och har haft Cindi Groop som ordförande (invald i styrelsen för perioden 2017–19), Johnny Sjöström (2017–19) vice ordförande, Gunilla Snickars (2015–17) kassör och Anders Wester (2016–18) som sekreterare. Styrelsemedlemmar har varit Mika Strandberg (2016–18), Kaj Ricksén (2015–17) och Karl Johan Antfolk (2016–18). Stefan Snickars, Linda Skomars, Ola Sandqvist, Carl-Eric Wester, Krister Groop, Jan-Erik Granskog och Fredrik Wallvik har varit deras personliga suppleanter i nämnd ordning.

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året. Därtill har tre ärenden avgjorts per capsulam. De sex protokollen upptar 31 paragrafer.

Kanto bokföring med Linda Skomars som kontaktperson har skött samfällighetens bokföring. Bokslut och verksamhet har granskats av GR-revisor Dan Liljedal med GR-revisor Mårten Wikberg som vald ersättare.

Johnny Sjöström är 2017-18 samfällighetens representant vid stämman för Närpes–Kaskö Fiskeområde. Han har under året också tillhört fiskeområdets styrelse. Kaj Ricksén är suppleant för Sjöström.
Vid lantmäteriförrättningar har samfälligheten representerats av Cindi Groop och Kaj Ricksén.

Stämmobeslutet 2015 att bevilja Norrnäs antennandelslag ett bidrag på 1660,50 euro har kunnat verkställas i och med att det anförda besväret i sin helhet har förkastats och Hovrättens beslut inte överklagats utan vann laga kraft 17.4.2017.

Norrnäs Ungdomsförening uppvaktades med 1 200 euro – 10 euro för vart gånget år – vid föreningens 120-årsjubileum den 3 december.
Johan Norrholm hedrades med en kondoleans för Norrnäs bönehus vid hans bortgång. Norrholm var en lång tid syssloman i samfälligheten, som ordinarie fram till år 1991.


Förvaltning och skötsel av samfällighetens områden

Endast en inlösen av tillandning har gjorts under året, nämligen vid lägenheten 7:29 Nissasgrund. Inlösen gällde stranden kring hela Nissasgrund och utgjorde 17 470 m2 till ett pris av 2,50 € / m2 och 3 505 m2 (kanalen) vederlagsfritt. Inlösen gjordes av Ben Hägglund, Krister Nixell, Ruth Österdahl och Clas Hägglund.

De som gjort förfrågan om muddring vid sina sommarstugor har ombetts söka tillstånd av NTM-centralen.

Samfälligheten har uppmuntrat städningen vid Verkan och på Märigrund genom att bekosta serveringen vid två tillfällen. En del gräs- och slyröjning på Verkbacken har skett på talkobasis. På sensommaren (21.7-9.9) betade ett trettiotal av Cindi och Krister Groops får på Märigrund.
Vägarna på båthusområdet vid Flaskäret har sladdats en gång och samfälligheten har bekostat ett lass grus när fiskargillet förbättrat båtrampen.

Kemera-stöd om 224 euro har beviljats för vård av plantskog 1,4 ha vid Slätväg och på Hästskäret. Röjningen vid Slätväg har utförts.
Anläggandet av vägen till Lillfjärden har inte kunnat påbörjas på grund av sommarens regniga väderlek.

Styrelsen har gett sitt medgivande till att Forststyrelsen EU-finansierade LIFE-projekt för skötsel av naturskyddsområden också får omfatta samfällighetens marker och då för utrotning av vresrosen. Projektet skall starta hösten 2018 och innebär inga förpliktelser för samfälligheten.


Fiske- och vattenvård

En allmän åsikt är att fiskfångsterna minskat drastiskt under året eller t.o.m halverats jämfört med de senaste åren. En av orsakerna torde vara förekomsten av skarv. Isynnerhet den tidigare relativt goda abborrstammen tycks ha krympt. Förutom skarvförekomsten kan försämrad fisklek de senaste åren vara delorsak. Fiskfångsterna i samfällighetens vatten uppskattas till knappa 10 000 kg, som motsvarar omkring 3,5 kg fångad fisk per hektar. Värdet rör sig kring 20 000 euro. Abborren står ändå fortsättningsvis för de största fångsterna. Siken minskar och ändrade måttbestämmelser bidrar delvis till att lax- och öringsfångsterna är minimala.

Fiskyngel har satts ut för 3 691 euro: 392 307 st nysskläckta sikyngel av Malax stam den 2 juni på olika ställen inomskärs och 138 249 st nysskläckta lakyngel av Ule träsk-stam den 25 april i “Paviljongviken” och i dammarna vid Abborrströmsviken. Lake sattes nu ut femte året i följd. Inte heller i år har det gått att erhålla gösyngel att sätta ut.
Fiskeområdet har gett bidrag på 30 % av kostnaderna och Närpes stad 554 euro.

Fisketillstånd har lösts för 2 420 euro eller 121 stycken – två fler än året innan. Icke-delägare eller delägare med del i samfälligheten med mindre än 0,05 andelar har ålagts lösa tillstånd (20 euro) för annat fiske än mete, pilkfiske eller med fler än ett kastspö.

I mars byggdes dammar och fisktrappor på talko i Fattiggatsdiket för att höja och förbättra vattenkvaliteten i Norkfladan i enlighet med tillstånd givet 1.6.2016 av NTM-centralen om “experimentell höjning av vattenyten under vår- och höstfödet”. Den uppgrundade utloppsmynningen till Fattiggatsdiket fördjupades i augusti av F:ma Jan Lindberg från Malax.
Till kostnaderna för Norkfladsprojektet har Närpes-Kaskö Fiskeområde bidragit med 2 084 euro.

F:ma Jan Lindberg utförde också i augusti sprängnings- och grävningsarbeten i farledskanalen vid Laxgrund, främst i dess norra del. Sammanlagt sprängdes 220 m3 sten för 13 640 euro och grävningar gjordes 9,6 h för 1 964 euro.

Den s.k. fladan mellan Låggrund (“Herråddin”) och Tobakskobban och den yttre fladan vid Flatskärsgrynnorna har utsetts till två av de områden som ingår i ett treårigt Interreg Botnia-Atlantica projekt, Kvarken Flada, som understöds av Europeiska utvecklingsfonden och omfattar 30 flador längs österbottniska kusten. Projektet startade i november 2016 och avslutas i oktober 2019. Forststyrelsen är huvudkoordinator. Projektet är ett samarbetsprojekt och förverkligas parallellt i Finland och i Sverige.
Rent praktiskt innebär arbetet vattenprovtagning, småskalig yngelnotdragning, vegetationskartering genom snorklande och med en liten drönare. Även fiskarnas vandringsbeteende in och ut ur fladorna undersöks. Dessa aktiviteter genomförs av grupper på 2-3 personer som besöker fladan ett par gånger under perioden maj-september under 2017-2019.

Norrnäs den 6.2.2017

Cindi Groop               Johnny Sjöström              Gunilla Snickars          Anders Wester                                

Kaj Ricksén                                       Mika Strandberg                          Karl Johan Antfolk