Verksamhetsberättelse för år 2015

Delägarlaget Norrnäs samfällighet 545-410-876-2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

Administration

Samfällighetens ordinarie delägarstämma hölls söndag 8 mars 2015 kl. 19.00 i Norrnäs uf-lokal. Närvarande var 13 delägare. Inga andra stämmor har hållits under året.

Styrelsen, som konstituerade sig genast efter stämman, har haft Erik Sjöblad som ordförande (invald i styrelsen för perioden 2013–15), Johnny Sjöström (2014–16) vice ordförande, Gunilla Snickars (2015–17) kassör och Anders Wester (2013–15) sekreterare. Styrelsemedlemmar har varit Cindi Groop (2014–16), Kaj Ricksén (2015–17) och Karl Johan Antfolk (2013–15). Personliga suppelanter i nämnd ordning har varit Krister Groop, Linda Skomars, Ola Sandqvist, Carl-Eric Wester, Stefan Snickars, Jan-Erik Granskog och Fredrik Wallvik.
En suppleant har varit kallad till ett styrelsemöte, men han hade inte möjlighet att delta.
Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året och protokollen upptar 34 paragrafer.

Samfällighetens bokföring har skötts av Linda Skomars och Kanto bokföring. Bokslut och verksamhet har granskats av GRM-revisor Dan Liljedal. Hans ersättare har varit GRM Mårten Wikberg.

Samfällighetens representant vid stämman för Närpes–Kaskö fiskeområde har varit Johnny Sjöström, som också tillhört fiskeområdets styrelse. Karl Johan Antfolk har varit hans suppleant. I enlighet med stämmobeslut 2015 har samfälligheten ansökt om medlemskap i Österbottens Fiskarförbund r.f., vilket beviljats.

Vid lantmäteriförrättningar har samfälligheten representerats av Erik Sjöblad och Anders Wester.


 
Stämmobeslutet 2015 att bevilja ett bidrag på 1 660,50 euro till Norrnäs Antennandelslag har inte kunnat verkställas. Delägaren Roger Lassas inlämnade rättelseyrkan över beslutet § 17 b i stämmoprotokollet, samt § 16 2 momentet om fisketillståndsavgiften.
Efter muntlig och skriftlig förklaring av stämmoordförande Cindi Groop omfattade Lassas likväl beslutet om fiskeavgiften. Styrelsen beslöt med rösterna fem mot en att inte kalla till extra stämma för att upphäva beslutet om bidraget till Antennandelslaget. Lassas lämnade då in stämningsansökan mot samfälligheten till Österbottens tingsrätt.
Dom föll i tvistemålet 23.11.2015, då tingsrätten förkastade yrkandet att beslutet om bidraget skulle upphävas. Enligt domen skall käranden betala rättegångs- kostnaderna; d.v.s. samfällighetens rättegångskostnader 892,80 euro från tingsrätten och samfällighetens kostnader 490 euro för behandling av ärendet förutom egna rättegångskostnader 4 785,60 euro.
Domen har inte vunnit laga kraft i och med att Lassas sökt ändring genom besvär till Vasa hovrätt i december 2015.
Som ombud har samfälligheten anlitat juris kandidat Jenny Fredrikson vid Centralförbundet för Fiskerihushållning, Helsingfors.

Förvaltning och skötsel av samfällighetens områden

Inlösen av tillandningsmark har gjorts vid tre lägenheter, nämligen vid Sommarbo 11-118 (Carina och Anders Lindeman) på Hästskär, vid Orrskoga 8-115 (Bo-Erik Liljedal) vid Finnsätersvik och på Grytskär vid lägenheten Sommarskär 1-81 (Gunnel, Bengt Göran, Johan och Niclas Ingves).
Inlösningspriset har varit 3 euro/kvm för strandtomt med väg, 2,5 euro/kvm på holme och enligt värdering för mark utan byggrätt.

Förrättningen för inlösen av tillandning vid lägenheterna Sandudd 12-62 (Linda och Stig Tikkala) och Skogsbo 12-63 (Björk–Thorsén) vid Skarpudden har påbörjats.
Lantmäteriförrättningen för inlösen av tillandning vid lägenheten Spoven 12-76 (Annika och Lars-Erik Nybacka) vid Skarpudden den 22.9 har inte vunnit laga kraft eftersom sökandena den 22.10 inlämnat rättelseyrkan över rådragningen till jorddomstolen i Österbottens tingsrätt.

Förrättning för bildande av vägrätt till Lillfjärden har ännu inte skett, trots att ansökan inlämnades i april 2014.

Vägförrättningen 13.2.2015 för fastställande av vägsträckningen för vägen till Skränmåsgrynnorna har klandrats genom besvär till jorddomstolen av Tom Norrback (Skinnkjolklacken 5-58). Styrelsen har inte upprättat något bemötande, eftersom samfälligheten inte haft någon åsikt om hur vägen borde dras utan endast gett tillstånd till att vägen får byggas på tillandningen. Vägbyggnads- kostnaderna har angetts till 20 000 euro och samfällighetens andel har uppskattats till 53 %. Samfälligheten kan ta del i vägen när behov föreligger.

Inga anmälningar om muddringar har gjorts under året.

En anslags- och infotavla har satts upp vid Flatskärets båthamn i närheten av fiskargillets servicehus och platsen har jämnats med ett lass krossgrus. Verkbacken och vägen norrut har också jämnats med ett gruslass. Flatskärsvägarna har sladdats och de båthusägare som berörs har debiterats för sladdningen och fjolårets (2014) grusning.
Grässlåning av Verkbacken har skett på talkobasis liksom röjning på vågbrytaren vid den norra hamnbassängen vid Flatskäret.


Andra åtaganden

Samfälligheten har bekostat blommorna i urnan i korsningen vid Strandvägen och som uppmuntran svarat för serveringskostnaderna i samband med Märigrundstalkot i juni. Samfälligheten har också bekostat en reparation av kräklan och infoskyltarna på Märigrund och Verkbacken.


Fiske- och vattenvård

Antalet sålda fisketillstånd har minskat till 143 st jämfört med 156 år 2014. Försäljningen inbringade 2 800 euro medan administrationskostnaderna var 569 euro.

Fiskfångsterna i samfällighetens vatten kan uppskattas till något mindre än före- gående år eller till ca 17 000 kg vilket utgör 6 kg fångad fisk per hektar. Värdet rör sig kring 35 000 euro. De största fångsterna såväl mängd- som pengamässigt utgörs av abborre, men fångsterna var betydligt mindre än året innan. Även
4/4
sikfångsterna var mindre och lax- och öringfångsterna har minskat betydligt
under de senaste åren.

Nysskläckta lakyngel, 188 000 st av Ule träsk-stam, sattes ut den 24 april söder om vägbanken vid paviljongen och i dammarna vid Abborrströmsviken. Det är tredje året i följd som lakyngel utplanterats. Den 25 maj utsattes 414 000 st sikyngel av Malaxstam fördelade på sex ställen i innerskärgården.
Meningen var att också sätta ut gösyngel, men sådana har inte funnits att få. Kostnaderna för ynglen var 3 522 euro. Bidrag på 1 236 euro har erhållits från fiskeområdet och 530 euro från Närpes stad.
Rensningen av bäckarna inne i byn 2013–14 föreföll gynna fiskleken – åtminstone vad det gällde antalet uppstigande fisk. I bäckarna i naturstillstånd var vattenflödet relativt lågt under den egentliga lektiden på grund av den snöfattiga vintern. Det rikliga regnet i maj gjorde likväl att vattenflödet var stabilt hela sommaren.

Planeringen för höjning av vattenståndet i Norkfladan har fortsatt under året. I januari var biolog Ingvar Fagerholms naturutredning klar och han presenterade den vid styrelsemötet 27 januari. Två avvägningsmätningar har gjorts av West Map Ab (Mats Westerholm), nämligen den 13.8 och den 11.11. Biolog Ralf Wistbacka har gett instruktioner och han har vidtalats för fortsatt planering och att göra tillståndsansökan.

Norrnäs 15.2.2016

Styrelsen