Verksamhetsberättelse för år 2014

DELÄGARLAGET NORRNÄS SAMFÄLLIGHET 545-410-876-2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Administration:

Styrelsen har under året bestått av Cindi Groop, ordförande, Johnny Sjöström, vice ordförande, Gunilla Snickars, kassör och Anders Wester, sekreterare.
Övriga medlemmar i styrelsen har varit Erik Sjöblad, Karl Johan Antfolk och Kaj Ricksén.
Personliga suppleanter har i nämnd ordning varit Stefan Snickars, Linda Skomars, Ola Sandqvist, Carl-Eric Wester, Krister Groop, Fredrik Wallvik och Jan-Erik Granskog.

Johnny Sjöström har varit samfällighetens representant vid stämman för Närpes-Kaskö fiskeområde med Karl Johan Antfolk som ersättare. Johnny Sjöström tillhör också fiskeområdets styrelse.
Samfällighetens bokföring har skötts av Linda Skomars. Revisionen har gjorts av GRM-revisor Dan Liljedal. Hans ersättare var Kent Johan Lindsén.

Fjorton delägare deltog i den ordinarie delägarstämman, som hölls i uf-lokalen den 16 mars. Inga övriga stämmor har hållits.
Styrelsen har sammankommit till tre protokollförda möten. Antalet paragrafer var 24. Inga styrelsesuppleanter har varit kallade.
Styrelsearvoden har utbetalts enligt stämmobeslut 2014, så att ordförande, kassör och sekreterare erhållit 50 euro för deltagande i protokollfört möte och övriga medlemmar 30 euro. Förrättningsarvoden har likaså utbetalts enligt stämmobeslut eller 20 euro per timme och km-ersättning enligt statens normer.
Vid lantmäteriförrättningar har samfälligheten representerats av Cindi Groop, Anders Wester och Kaj Ricksén.

En uppdaterad delägarförteckning har skaffats i början av året till en kostnad av
2 342 euro. Den omfattar 732 delägarfastigheter.

Förvaltning och skötsel av delägarlagets områden:

Inlösen av tillandningsmark har gjorts av två delägare, nämligen av Michael Klåvus vid Svanholm 5-39 (0,4656 ha) och Mathias Snickars vid Skränmåsgrund 5-53 (0,2602 ha). Inlösningspriset var 3 euro / kvm. Lägenheterna finns på Tobakskobban och Skränmåsgrynnorna.
Den 16 september hölls enskild vägförrättning för grundande av vägrätt från Börskärsvägen till Skränmåsgrynnorna. I enlighet med Norrnäs vattendelägarlags anhållan om väg till en båthamn på Skränmåsgrynnorna "för framtida behov", får samfälligheten vägrätt och blir delägare i vägen när området tas i bruk.

Anmälan om muddring eller fördjupning av en kanal för en gemensam båtplats vid lägenheterna 12-62, 12-63, 12-87 och 12-139 på Skarpudden har gjorts genom Fredrik Björk. Åtgärden har godkänts av NTM-centralen.

Ansökan om vägrätt till Lillfjärden har inlämnats av samfälligheten i april, men ingen förrättning har ännu skett. Dels därför har inga åtgärder vidtagits för skötseln av skogen på området, trots stämmobeslut. Dels har inte ån rensats där, varför avverkning av den anledningen inte varit akut.
Den gamla sandtäkten vid Lidvägen har jämnats och använts som dumpningsområde i samband med utfallsrensningen under året.

Vid Flatskärets båthusområde har området vid de nordligaste båthusen dränerats meddels ett öppet diket och en trumma i vägen Flatskär norra och en i den nordligaste nedfartsvägen. Bjarne Snickars utförde arbetet och dikesslänten vid nämnda väg röjdes också. I samband med dräneringen grusades även båda Flatskärsvägarna (södra och norra) och båthusägarna kommer att debiteras i efterskott.

Den 22 maj ordnades städtalko vid Verkan tillsammans med ungdomsföreningen, då det städades och röjdes på Verkbacken och paviljongområdet. Samfälligheten bjöd på kaffe.
En tid efteråt togs en hel del större träd bort på Verkbacken av Stefan Snickars. Arbetet utfördes mot att han fick ta energivirket som ersättning. Grässlåtter har skett på Verkbacken på talkobasis.

Övriga åtaganden:

En vattenståndsmätare har satts upp vid båtkajen vid vägbanken över Verkfladan. Samfälligheten har bekostat blommorna i urnan vid Strandvägen. Enligt stämmobeslut 2013 ersattes uf med 530 euro för utgifterna med belysningen i kräklan.
Regnskydden vid busshållplatserna inne i byn och vid Finnsätersvägen, som skadats - säkert främst vid snöröjning - har reparerats av Mika Strandberg för 550 euro.

Fiske och vattenvård:

Fiskfångsterna på delägarlagets vattenområde uppskattas till ungefär samma som året innan så väl till mängd som till ekonomiskt värde. Fångsten av lax och öring torde likväl ha minskat. Uppskattad fångst och värde således:

Abborre 11 000 kg á 2,50 = 27 500 euro
Gädda 3 000 kg á 1,50 = 4 500 euro
Strömming 1 500 kg á 0,40 = 600 euro
Sik 1 200 kg á 4,00 = 4 800 euro
Lax och öring 150 kg á 7,00 = 1 050 euro
Annan fisk 2 000 kg á 0,10 = 200 euro

Totalfångsten var 18 850 kg eller ca 6,5 kg / ha. Värdet av den fångade fisken uppskattas till 38 650 euro.

Antalet sålda fisketillstånd var samma som året innan eller 156 stycken. Avgiften var 20 euro och berätttigade till fiske för tillfälligt boende i byn (hela matlaget) med fem nät (3 x 30 m), två strömmingsskötar ( 3 x 30 m), ett kastspö, en ståltrådskasse (maskvidd 35 mm) och mete. Byborna uppmanas betala medlemsavgift i Norrnäs Fiskargille r.f.

Österbottens Fiskarförbund har handhaft utplanteringen av fiskyngel. Den 23 april utsattes 200 000 nysskläckta lakyngel; hälften liksom ifjol söder om vägbanken vid paviljongen medan andra hälften i år sattes ut i lekdammarna vid Abborrströmsviken.
Havsöring av Storå stam (1783 st, 18,4 cm långa) utsattes den 30 september vid Flatskäret och på samma ställe den 12 november 9 464 sikyngel av Malax stam (9 464 st, 12,2 cm långa).
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet hade hösten 2014 i samarbete med Malax fiskargille och Österbottens Fiskarförbund märkt 79 000 ca 12 cm stora ensomriga mynningssikar av Malax stam med färgmärke som sprutats på fiskens utsida. De sikyngel som utsattes vid Flatskäret tillhör denna grupp. Färgmärket syns enbart i ultraviolett belysning, så det syns inte utanpå fisken om den är märkt eller inte. När de vuxit till fångstbar storlek om 3 – 6 år kontrolleras fiskarnas fångster för att utreda de färgmärkta fiskarnas förekomst och andel i fångsterna.

Fiskutplanteringar har gjorts till en kostnad av 6 415 euro. Från Närpes-Kaskö fiskeområde har 2 310 euro erhållits i bidrag för ändamålet och från Närpes stad 960 euro. Utgifterna för rensning och kalkninga av fiskleder var 501 euro. Administrationen av fisketillstånden kostade 511 euro.

För att göra en naturutredning och renoveringsplan för Norkfladan och Fattiggatsdiket, som behövs för ansökan om tillstånd att höja vattennivån i Norkfladan, har FM, biolog Ingvar Fagerholm (Nature-Invest) anlitats. Utredningen blir klar i januari 2015.
Samtliga markägare (47 st ) till de tretton lägenheterna kring fladan har kontaktats av samfälligheten och alla har godkänt projektet, som syftar till att förbättra fiskens möjligheter att leka i fladan.

Norrnäs den 11 februari 2015

Cindi Groop                   Gunilla Snickars                  Erik Sjöblad
Anders Wester               Johnny Sjöström                 Karl Johan Antfolk
Kaj Ricksén