Muddring

Enligt vattenlagen (587/2011)  skall en anmälan om muddring göras till Närings-, trafik och miljöcentralen, PB 262, 65101 Vasa, minst en månad innan arbetet påbörjas.
Innan anmälan görs skall markägaren, i detta fall samfälligheten, ha gett tillstånd till muddringen eller annat vattenbyggnadsarbete. Den som ansöker om muddring bör också skaffa rågrannarnas medgivande innan arbetet påbörjas.
Enligt den nya vattenlagen som trädde i kraft den 1.1.2012 gäller allmän anmälningsplikt för alla ingrepp i vattenområdet som är större än vad som kan utföras med muskelkraft med undantag för obetydlig dikning.

Vattenbyggnadsarbeten såsom muddring genomförs på hösten eller vintern för att minimera eventuella skador på vattenområdet och djurlivet.
Muddringen eller deponeringen av muddermassorna får inte heller förändra den naturliga strandlinjen. De sura muddermassorna bör under arbetets gång kalkas med 10-30 kg kalk per kubikmeter jord.

Större projekt med muddringsmassor över 500 m³, och muddring t.ex. inom Natura 2000-område kan kräva tillstånd från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

I miljöcentralens muddringsanvisningar ges råd och tips om vad man skall tänka på när man planerar och utför en muddring.

Blanketter för anmälan om muddring kan fås från miljöavdelningen i Korsholm, Närpes eller Kristinestad.

Här på Västkustens miljöenhets hemsida hittar du också blankett att fylla i för anmälan om muddring till NTM-centralen i Södra Österbotten. Bifoga en karta till blanketten där muddringsområdet och massornas placering har märkts ut.