Utredning över lokalens kulturhistoriska värde

I Närpes kulturmiljöprogram "Från kustby till ådal" uppgjort av landskapsplanerare Riitta Jaakkola 2009-2013, sägs att "I dagsläget finns det kvar i Närpes 8 uf-lokaler, 6 av dem är ännu idag i föreningens användning och de flesta kulturhistoriskt värdefulla" och att "Verksamheten i ungdomsföreningar är fortfarande livlig. Föreningshusen är viktiga fritidsmiljöer och sammanför byborna, och man har hållit byggnader i glädjande god hävd."

Som byggd åren 1915-16 är Norrnäs uf-lokal den fjärde äldsta ibrukvarande uf-lokalen i staden. Trots omändringar och tillbyggander under årens lopp har den stilrena exteriören bevarats.

Jaakkola skriver i ovannämnda kulturmiljöprogram: "1897 grundades Norrnäs Ungdomsförening vid ett möte sammankallat av folkskolläraren Johan Edvard Norrholm. Egen lokal stod färdig 1916 på en tomt i södra delen av byn. Ritningarna var gjorda av lantbrukssällskapets byggnadsinstruktör J.E. Vikman. Sockelstenarna hämtades från Böle stenbrott och stommen tillverkades av virke från gamla byggander. Huset uppfördes med ett torn, men det revs redan 1928.
Lokalen har under årens lopp genomgått flera ommålningar och renoveringar. Största förändringen skedde i början av 1950-talet, då huset fick en tillbyggnad mot öster och ombyggdes invändigt enligt ritningar av byggmästare Wilhelm Forssén. Entrén flyttades till södra gaveln och i tillbyggnaden inrymdes kök. 1955 ändrades fasadfärgen från röd till grågrön, men vid senare ommålningar återgick man till ursprungsfärgen."

Byggmästare J.E. Vikman var anställd av lantbrukssällskapet åren 1913-1930. Eftersom det främst var produktionsbyggnader för lantbruket som han ritade, torde de offentliga byggnaderna av hans hand, som ännu finns kvar, vara få. 

Föreningens verksamhet har varit kontinuerlig sedan lokalens tillkomst liksom skötseln och underhållet av densamma. Den största renoveringen gjordes som nämnts 1950-51, då bl.a. värmesystemet ändrades från vedkaminer till en vedeldad ugn i källaren och en tillbyggnad för kök och serveringsrum gjordes. Vedugnen byttes till en panna med oljebrännare 1971 och denna utbyttes till effektivare aggregat 1988. Senare har också en luftvärmepump installerats. Inomhusmålningen från 1951 förnyades 1974, då ytbeklädnaden byttes ut. 1993 målades lokalen invändigt igen och köket målades och försågs med ny inredning 1994. År 1975 drogs vatten- och avloppsledning till lokalen och WC:er installerades 1976.
Filten på yttertaket på köksdelen byttes till plåt 1992 och mellantaket har isolerats i omgångar. Åren 1982-83 förnyades bl.a. elinstallationerna och golvmattorna och 1991 renoverades festsalsgolvet.
Utvändigt har lokalen målats på senare tid 1955, 1965, 1978 och 1991 med senare kompletteringar. Senast har också plåttaket målats.

Uf-lokalen utgör en viktig och kompletterande del av ett levande bycentrum med bybutik (byggd 1953), bönehus från 1913 och Västra Närpes skola ursprungligen byggd som Norrnäs folkskola 1897.