Stämmoprotokoll 2018

Protokoll över beslut tagna vid delägarlaget Norrnäs samfällighets ordinarie årsstämma i Norrnäs uf-lokal söndagen den 11 mars 2018.
Närvarande var 14 delägare.


§ 1
Samfällighetens ordförande Cindi Groop öppnade stämman och hälsade välkommen klockan 19. Deltagarna bjöds på kaffe varefter förhandlingarna vidtog.

§ 2
Genom enhälliga val utsågs Cindi Groop till ordförande för stämman, Bo Snickars till vice ordförande och Anders Wester till protokollsekreterare.


§ 3
Till att justera protokollet och till att eventuellt fungera som rösträknare utsågs Sofia Björklund och Carl-Eric Wester.

§ 4
Stämman konstaterades vara lagenligt sammankallad och beslutför.
Bilaga 1.

§ 5
Delägarförteckningen från 2014 godkändes som grund för röstlängden. Bestämdes enhälligt att rösta enligt principen en röst per deltagare.

Deltagarförteckning (bilaga 2.):

Antfolk, Karl Johan för Milan 11-22 m.fl.
Björklund, Sofia för Nämndemans 2-187
Groop, Cindi för Bengts 9-142 m.fl.
Nordström, Sven för Norrgård 1-42 m.fl.
Norrlund, Göran för Mannström 14-41 m.fl.
Ricksén, Kaj för Skarpudden 12-119 m.fl.
Sjöström, Johnny för Sjöstrand 12-67 m.fl.
Snickars, Bernt för Vikback 2-77 m.fl.
Snickars, Bo för Snickars 2-58 m.fl.
Snickars, Gunilla för Nyckelbo 6-67
Skomars, Linda för Skomars 25 m.fl.
Strandberg, Mika för Räfberg 16-11
Wester, Anders för Bernhardas 2-203
Wester, Carl-Eric för Bernhardas 2-203


§ 6
Föredragningslistan för stämman godkändes med tillägg i punkt 11, nämligen "...samt representant med ersättare till fiskeriområdets stämmor 2019".
Bilaga 3.

§ 7
Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och kassaställning delgavs deltagarna i tryckt form men föredrogs även muntligt av ordföranden och bokföraren Linda Skomars. Ordförande Groop föredrog likaså revisionsberättelsen.

§ 8
Under vice ordförande Bo Snickars ledning godkändes verksamhetsberättelsen, fastställdes bokslutet och beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9
Cindi Groop övertog förhandlingarna och bestämdes att verksamhetsårets överskott 27 737,87 överförs i ny räkning.
Med tanke på de låga depositionsräntorna gav stämman ansvaret för optimalt placeringsalternativ åt styrelsen.

§ 10
Styrelsens förslag till mötes- och förrättningsarvoden godkändes enhälligt av stämman; det vill säga ordföranden, kassören och sekreteraren erhåller 50 euro för varje protokollfört möte och de övriga medlemmarna 30 euro per möte.
Ersättningen vid förrättningar är 20 euro per timme och km-ersättning betalas enligt statens taxa såsom tidigare. Revisionen sker mot räkning.

§ 11
Styrelsemedlemmarna Gunilla Snickars och Kaj Ricksén som var i tur att avgå återvaldes för perioden 2018-2020. Sofia Björklund blev ny suppleant för Snickars och Jan-Erik Granskog återvaldes som Rickséns suppleant.
Till samfällighetens representant vid fiskeriområdets stämmor 2019 valdes Johnny Sjöström med Kaj Ricksén som suppleant.
Valen var enhälliga.

§ 12
Att granska delägarlagets verksamhet 2018 återvaldes GR Dan Liljedal med GR Mårten Vikberg som ersättare.

§ 13
Bestämdes att kallelse till delägarstämma skall ske genom annons i tidningen Syd-Österbotten.
 

§ 14
Beslutades att de medel som i enlighet med § 83 lag om fiske utbetalas till delägarlaget i likhet med tidigare ska tillfalla Närpes-Kaskö fiskeområde.

§ 15
Styrelsens förslag att ersättning vid inlösen av tillandningsmark ska vara såsom tidigare omfattades av stämman. Sålunda kan inlösen göras för 3 euro per kvm på fastlandet och för 2,50 euro per kvm på väglösa holmar. För mark utan byggrätt sker erättning enligt värdering.

§ 16
Beslutades att priset för fisketillstånden ska vara 20 euro såsom tidigare. Avgiften bör erläggas av alla icke-delägare eller delägare med mindre del än 0,05 andelar i samfälligheten och som fiskar med annat än metspö, pilk eller med mer än ett kastspö. Tillståndet berättigar till fiske med följande redskap: 5 st nät, 3 x 30 m försedda med märke på flöte eller sticka och minsta maskstorlek 40 mm, 2 st strömmingskötar 3 x 30 m, 1 st metalltrådskasse, maskvidd 35 mm. Täta kassar är förbjudna.

§ 17
Stämman godkände styrelsens förslag att utplantera fiskyngel för 6000 euro fördelat på nysskläckt yngel av sik och lake samt laxöring och gös.

§ 18
Samfälligheten ska delta och uppmuntra till städning och röjning av Verkbacken, Flatskäret och Märigrund tillsammans med fiskargillet och ungdomsföreningen bl.a. genom att bestå på traktering i samband med talkotillfällen.
Vägarna på Flatskäret och Verkbacken ska sladdas och grusas vid behov.
Vägen till Lillfjärden ska om möjligt iordningställas och eventuell avverkning ske.

§ 19
Norrnäs Ungdomsförening har inkommit med en ansökan om bidrag på 3000 euro för sitt pågående projekt med motorikpark och motionsbana invid uf-lokalen. Styrelsen förordar anhållan, vilket enhälligt omfattades av stämman.
Bilaga 4.

§ 20
En naturlig skötselåtgärd för att hålla efter sly och gräs på Märigrund är att hålla betande får på ön. Detta har prövats med gott resultat senast somrarna 2013 och 2017 efter ett uppehåll på ca 50 år.
För att få kontinuitet i verksamheten har styrelsen frågat fårägare Krister och Cindi Groop om de är villiga att hålla får på ön.

Eftersom Märigrund består av tre olika samfällda områden har efterforskningar gjorts för att utreda möjligheterna att kunna skriva vårdbiotopavtal med NTM-centralen och därigenom kunna få ersättning för en del av kostnaderna med fårbetet för besittningsinnehavaren.

Ett informationsbrev om planerna på fårbete har skickats ut till samtliga ägare av det samfällda området FISKEPLATS 545-410-878-14 omfattande 3,19 ha samt till ägarna av det samägda området BACKHOLM 545-410-10-14 omfattande 11,50 ha med bifogad fullmakt till Norrnäs samfällighets årsstämma att få godkänna besittningsavtalet för fårbete för deras del. Norrnäs samfällighets område på ön omfattar 11,35ha.
Bilaga 5.

 a)
Årsstämman godkände enhälligt utredningen av fastigheternas äganderätter utförd av Lantmäteriverket/Elise Nikander 16.02.2018.
Bilaga 6.

b)
Av ägarna till FISKEPLATS har returnerats fullmakter till stämman motsvarande 98,53% ägarandelar och 20 av 23 kontaktade delägare till BACKHOLM har likaså returnerat fullmakter. Fem st delägare i BACKHOLM lägenhet saknade tillgängliga adressuppgifter enligt Lantmäteriverkets utredning och kunde därför inte nås. Samtliga delägare i FISKEPLATS och BACKHOLM är dessutom delägare i Norrnäs samfällighet och har därigenom möjlighet att delta i årsstämman.
Stämman godkände enhälligt att majoriteten av ägarna gett fullmakt åt stämman att ta beslut om besittningsavtal för hela Märigrund.

c)
Slutligen godkändes enhälligt styrelsens förslag om att skriva besittninsavtal för skötsel av Märigrund genom fårbete med Krister och Cindi Groop enligt NTM-centralens anvisningar för tiden 1.5.2018-30.4.2023, samt att ärendet tas upp för utvärdering på årsstämman 2023.


§ 21
Under övriga ärenden
1) redogjorde ordföranden för Carunas planering av en kraftströmskabel till Hästskär. Kabeln skulle ha sträckningen Solövägen-Hästskärsfjärden-lägenheten Lindvik 11-62 (Siv Westlin). Planeraren Anton Rantanen har besökt platsen (Solövägen) och markägaren Bernt Snickars och samfällighetens representant Anders Wester framförde då alternativet att kabeln skulle få samma sträckning som den nuvarande, d.v.s. från Benören till Häskärets södra udde. Planeraren skulle undersöka om detta var möjligt och eventuellt uppgöra en ny plan. Stämman hade därför nu inget alternativ att ta ställning till.
En transformatorkiosk ska placeras på tillandningen i närheten av avtagsvägen till lägenheten Truten 10-119, mot vilket stämman inte hade några invändningar.

2) diskuterades den dåliga sikten vid Flatskärsvägens början i backen söderom paviljongen. Beslutades att inlämna en skrivelse till väglaget för Verkvägen att problemet åtgärdas genom breddning av vägen eller nedsprängning av backen samt att vägens mötesplatser borde utmärkas.

3) påpekades att alla inte följt gällande restriktioner vid byggandet av båthus vid Flatskäret. Båthuset på plats nr sju är mycket urskiljande genom att det bland annat är plåtbeklätt. Styrelsen gavs i uppdrag att uppmana ägaren att följa gällande reglemente för området.

4) diskuterades den ökande skarvpopulationen och de problem den åstadkommer och att det var av vikt att noggrannt följa upp situationen i vår inför häckningstiden.

5) framförde styrelsen ett förslag om att skaffa ett antal viltkameror att placera ut t.ex. vid Fattiggatsdiket, Flatskärsgrynnorna och Backgrundsfladan. Stämman omfattade förslaget och styrelsen gavs i uppdrag att undersöka olika alternativ.


§ 22
Stämman för kännedom meddelades att Niklas Bäcklund övertagit Christer Bäcklunds båthusplats (14), Martin Enroth övertagit Ulf Enroths (35) och Lars-Erik Lund övertagit Stig Lunds båthusplats (13) vid Flatskäret. Samtliga övertagare är mantalsägare.


§ 23
Stämmans ordförande Cindi Groop tackade för visat intresse och sakliga diskussioner och beslut och förklarade stämman avslutad klockan 20.55.

Norrnäs den 11 mars 2018


Cindi Groop                                                       Anders Wester

Cindi Groop, stämmans ordförande             Anders Wester, stämmans sekreterare


Protokollet justerat, Norrnäs den 16 mars 2018


Sofia Björklund                                             Carl-Eric Wester
Sofia Björklund                                                                                   Carl-Eric Wester