Norrnäs samfällighet

Norrnäs samfällighet med beteckningen 545-410-876-2 bildades vid en lantmäteri- förrättning den 20.6.2012 (registrerat 28.7.2012) genom sammanslagning av Norrnäs vattendelägarlag 545-410-876-1 och Norrnäs samfällighet 545-410-878:1-4. Delägarlaget Norrnäs samfällighet är verksamt sedan den 1.1.2013.

Samfällighetens uppgift är att förvalta byns gemensamt ägda vattenområde 2670,9 ha, tillandningsmarker 239,2 ha och en del andra områden på ca 11,5 ha som i samband med storskiftesregleringen omkring sekelskiftet 1900 utbröts för bybornas gemensamma behov.
Eller enligt stadgarna:

"att förvalta de områden som hör till samfälligheten till delägarnas bästa och att anordna fisket inom områdena så att en bestående produktivitet uppnås med beaktande av fiskeriekonomiska synpunkter samt vården och ökningen av fiskbeståndet.
Stämman bör således avdela tillräckliga medel för utplantering av fisk, skötsel av befintliga och anläggande av nya lekplatser för fisk, samt tillräckliga medel för hamnar, båthusplatser och farleder. Samfälligheten kan även i övrigt stöda allmännyttig verksamhet inom samfällighetens område."

Norrnäs by och delägarlagets vattenområde

Tveka inte att kontakta styrelsen i frågor som rör samfälligheten!

Styrelsen år 2023

Gunilla Snickars (2021-23)       suppleant Sofia Björklund
Kaj Ricksén (2021-23)               suppleant Jan-Erik Granskog
Anders Wester (2022-24)          suppleant Kim Antfolk
Karl Johan Antfolk (2022-24)    suppleant Fredrik Wallvik
Mika Strandberg (2022.24)       suppleant Krister Groop
Mikael Kull (2023-25)               suppleant Stefan Snickars
Johnny Sjöström (2023-25)       suppleant Mathias Vesterlund

Kontakt

Ordförande Mika Strandberg,  tel 0400 569424,   mika@surftown.fi
Vice ordf. Johnny Sjöström,     tel 0500 364974,   johnny@surftown.fi
Kassör Gunilla Snickars,          tel 050 5307145,   porntrans@nic.fi
Sekreterare Anders Wester,     tel 050 5740199,   anders.wester@agrolink.fi