Stämmoprotokoll 2017

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för delägarlaget Norrnäs samfällighet 545-410-876-2

Tid: söndagen den 26 mars 2017
Plats: Norrnäs Ungdomsförenings lokal, Norrnäs
Närvarande: 16 delägare
 

§ 1
Samfällighetens ordförande Cindi Groop hälsade välkommen och öppnade stämman klockan 19.15 efter att deltagarna bjudits på kaffe.

§ 2
Cindi Groop utsågs till ordförande för stämman och Linda Skomars till vice ordförande. Till sekreterare utsågs Anders Wester. Alla valdes enhälligt.

§ 3
Till justerare av protokollet och till rösträknare vid stämman utsågs enhälligt Kaj Ricksén och Johan Lassas.

§ 4
Stämman konstaterades vara lagligen sammankallad och beslutför.
Bilaga 1.

§ 5
Delägarförteckningen från 2014 och deltagarförteckningen godkändes som grund för röstlängden. Ordföranden föreslog röstningssättet en man en röst, vilket godkändes enhälligt.

Deltagarförteckning (bilaga 2.):

Antfolk, Karl Johan för Milan 11-22 m.fl.
Groop, Cindi för Bengts 9-142 m.fl.
Lassas, Johan för Wästeräng 7-35 m.fl.
Nordström, Sven för Norrgård 1-42 m.fl.
Nylind, Thomas för Laxör 8-84
Ricksén, Kaj för Skarpudden 12-119 m.fl.
Sjöström, Johnny för Sjöstrand 12-67 m.fl.
Snickars, Bo för Snickars 2-58 m.fl.
Snickars, Gunilla för Nyckelbo 6-67
Skomars, Linda för Skomars 25 m.fl.
Skomars, Rainer för Berglund 10-50 m.fl.
Strandberg, Mika för Räfberg 16-11
Wester, Anders för Vestergård 3-55 m.fl.
Wester, Carl-Eric för Vestergård 3-55 m.fl.
Wallvik, Fredrik för Sveden 12-124 m.fl.
Westergård, Tore för Vestergård 7-31 m.fl.

§ 6
Föredragningslistan godkändes som den förelåg.
Bilaga 3.

§ 7
Verksamhetsberättelse, bokslut, kassaställning och revisorns utlåtande delgavs stämman i tryckt form, men presenterades även muntligt av ordföranden.

§ 8
Under vice ordföranden Linda Skomars ledning godkändes verksamhetsberättelsen, fastställdes bokslutet och beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9
Förhandlingarna fortsatte under Cindi Groops ledning och i enlighet med styrelsens förslag beslutades att årets överskott överförs i ny räkning.

§ 10
Styrelsemedlemmarnas mötes- och förrättningsarvoden godkändes enhälligt enligt styrelsens förslag eller så att ordföranden, kassören och sekreteraren erhåller 50 euro för varje protokollfört möte och de övriga medlemmarna 30 euro per möte.
Ersättningen vid förrättningar bestämdes till 20 euro per timme och km-ersättning betalas enligt statens taxa såsom tidigare. Revisionen sker mot räkning.

§ 11
I tur att avgå i styrelsen var Cindi Groop och Johnny Sjöström med personliga suppleanterna Stefan Snickars och Linda Skomars i nämnd ordning.
Alla återvaldes enhälligt för perioden 2017 – 2019.

§ 12
Till delägarlagets representant vid stämmorna för Närpes-Kaskö fiskeområde åren 2017-2018 valdes enhälligt Johnny Sjöström som ordinarie och Kaj Ricksén som hans suppleant.

§ 13
Till att revidera samfällighetens verksamhet valdes GR Dan Liljedal och till hans ersättare GR Mårten Vikberg.

§ 14
Beslutades att kallelse till delägarstämma skall publiceras i tidningen Syd-Österbotten.

§ 15
Stämman omfattade styrelsens förslag att de medel som i enlighet med § 83 lag om fiske utbetalas till delägarlaget i likhet med tidigare tillfaller Närpes-Kaskö fiskeområde.

§ 16
Beslutades likaså i enlighet med styrelsens förslag att ersättningarna vid inlösen av tillandningsmark skall vara samma som tidigare eller 3 euro/kvm på fastlandet och 2,50 euro/kvm på väglösa holmar. Ersättning för mark som saknar byggrätt sker enligt värdering.

§ 17
Styrelsens förslag att ersättningen för fisketillstånden skall vara 20 euro såsom tidigare godkändes av stämman. Tillståndet bör lösas av alla icke-delägare eller delägare med mindre del än 0,05 andelar i samfälligheten. För delägare med större andel gäller fritt fiske i enlighet med vad fiskelagen från 2016 stipulerar. Vid nätfiske är minsta knutavstånd 40 mm.

§ 18
Beslutades att utplantera fiskyngel för 6000 euro. Förutom yngel av sik och lake beslutades att efter två års uppehåll igen sätta ut yngel av laxöring. Bestämdes också att igen försöka få yngel av gös, som inte gått att fås de senaste två åren.

Restaureringen av Norkfladan och Fattiggatsdiket skall fortsätta och fördämningarna om möjligt färdigställas. Resultatet bör kontinuerligt uppföljas.

§ 19
Bestämdes att nödig röjning och städning ska göras på Verkbacken samt på Märigrund tillsammans med fiskargillet. Om behov finns, ska vägarna på Flatskäret och Verkbacken grusas och sladdas.
Plantskogen vid Slätväg ska röjas och eventuellt också området på Hästskär efter samråd med Skogsvårdsföreningen för att eventuellt erhålla Kemera-stöd.
Styrelsen gavs i uppdrag att vid lämpligt tillfälle åstadkomma en väg till Lillfjärden så att det blir möjligt med avverkning och skötsel av området som är ca 7,4 ha stort.

§ 20
Thomas och Katarina Nylind har anhållit om båthusplats. Då alla platser vid Flatskärets hamnområde är reserverade med undantag för två, som enligt stämmobeslut 2014 skulle lämnas oreserverade tills vidare, var styrelsens förslag att Nylinds anvisas en plats på södra Verkbacken.
Stämman omfattade förslaget och Thomas Nylind, som var närvarande, godkände detta.
Bestämdes att styrelsen i samråd med Nylinds utser lämplig plats.
Bilaga 4

§ 21
Under övriga ärenden

1) ville styrelsen ta upp till diskussion och eventuellt få beslut om att få ta till åtgärder för förbättring av farlederna om t.ex. någon genomför muddringar i närheten. Aktuella områden är t.ex. norra delen eller mynningen av kanalen vid Laxgrund, norra delen av Ledörssundet vid Kalvhällan, Skränmåshålet och Segellägden. För att förbättra vattenväxlingen I Skärisundet kunde sundet mellan Grytskäret och Grytskärs Långören muddras.
Förbättring av farlederna har tidigare varit upp till diskussion på stämmorna. Uppgrundningen och igenväxningen av Verkfladan påtalades också.
Styrelsen gavs enhälligt rätt att utföra muddringar där det ansågs möjligt inom ekonomiskt rimliga gränser. Styrelsen gavs vidare i uppdrag att utröna möjligheten till förbättringar av farlederna, eventuella bidrag och biologiska aspekter.

2) framförde Cindi Groop önskan om att få hålla får på bete på Märigrund sommaren 2017. Stämman ansåg enhälligt att det var ett behjärtansvärt initiativ och bestämdes att det kan ske utan ersättningskrav.

3) Inga övriga frågor väcktes på stämman.

§ 22
Stämman för kännedom meddelade ordförande att Vasa hovrätt genom enhälligt beslut den 17.2.2017 inte ändrat tingsrättens beslut av den 23.11.2015, d.v.s. stämmobeslutet 2015 om att bevilja Norrnäs Antennandelslag ett bidrag på 1 660,50 euro var inte lagstridigt. Samfälligheten behöver därför inte ersätta kärande och rättelseyrkande Roger Lassas rättegångskostnader 7 468 euro, utan i stället åläggs han därtill erlägga samfällighetens rättegångskostnader 1 289,60 euro samt övriga handläggningskostnader 490 euro. Domen har inte vunnit laga kraft i och med att tiden för ansökan om besvärstillstånd till högsta domstolen utgår den 17.4.2017.

§ 23
Stämmans ordförande Cindi Groop tackade för visat intresse och saklig diskussion. Hon påminde om tiden för rättelseyrkan och besvär samt att det justerade protokollet finns framlagt till påseende i Håkans Närköp under tiden 3.4 – 18.4.2017.

Stämman avslutades kl. 20.35.

 

Norrnäs den 26 mars 2017

 

Cindi Groop, stämmans ordförande                                   Anders Wester, stämmans sekreterare

 

Protokollet justerat, Norrnäs den 30 mars 2017

Johan Lassas                                           Kaj Ricksén
  justerare                                                justerare