Verksamhetsberättelse för år 2020

Delägarlaget Norrnäs samfällighet 545-410-876-2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2020

Administration

Årsstämman var annonserad att hållas den 29 mars, men måste annulleras på grund av restriktionerna föranledda av det då rådande coronaläget. Den ordinarie årsstämman kom att hållas söndagen den 28 juni 2020 kl. 19.00 i Norrnäs paviljong vid Verkan med 20 delägare närvarande.

Styrelsen konstituerade sig 21 juli vid ett möte på restaurang Strand-Mölle i Molpe varvid samfälligheten bjöd styrelsen på middag. Cindi Groop (invald i styrelsen perioden 2020-22) valdes till ordförande, Johnny Sjöström (2020-22) till vice ordförande, Gunilla Snickars (2018-20) till kassör och Anders Wester (2019-21) till sekreterare. Övriga styrelsemedlemmar har varit Mika Strandberg (2019-21), Kaj Ricksén (2018-20) och Karl Johan Antfolk (2019-21).
Deras personliga suppleanter har i nämnd ordning varit Stefan Snickars, Mathias Vesterlund, Sofia Björklund, Carl-Eric Wester, Krister Groop, Jan-Erik Granskog och Fredrik Wallvik.

Under verksamhetsperioden har tre styrelsesammanträden hållits och 23 paragrafer har protokollförts. Till ett möte har en ersättare inkallats och ett möte har hållits med en medlem frånvarande utan inkallad ersättare.

Best bokföring har skött bokföringen och Linda Skomars har varit kontaktperson. GR-revisor Dan Liljedal har granskat bokslut och verksamhet och GR-revisor Mårten Wikberg har varit hans ersättare.

Johnny Sjöström är vald till delägarlagets representant vid Södra Kust-Österbottens fiskeriområdets stämmor 2021 med Kaj Ricksén som suppleant. Sjöström hör också till styrelsen för fiskeriområdet.

Kaj Ricksén och Anders Wester har representerat samfälligheten i samband med lantmäteriförrättningar. Vid Jorddomstolens huvudförhandling 7 juli i Kristinestad rörande besvär mot lantmäteriförrättningen för inlösen av tillandning vid fastigheten Liljedal (545-410-11-112) var Cindi Groop och Anders Wester samfällighetens representanter. Samfälligheten var såväl kärande som svarande i målet.

I enlighet med stämmobeslut har 10 000 euro betalts som bidrag till Norrnäs ungdomsförening med anledning av den pågående renoveringen och målningen av föreningslokalen.
Räkenskapsperiodens underskott utgör 13 250,61 euro jämfört med 27 082,01 euro räkenskapsperioden 2019.

Förvaltning och skötsel av samfällighetens områden

Inlösen av tillandningsmark har gjorts vid två fastigheter till ett värde av 14 580 euro. Jorddomstolen avgav dom den 11 september i inlösningstvisten vid Liljedal lägenhet på Mälören. Jorddomstolen biföll samfällighetens besvär om att ersättningen borde ha skett i form av ägobyte och förrättningsbeslutet upphävdes. Eftersom förrättningsbeslutet upphävdes, fann inte rätten orsak att detaljerat ta ställning till värderingen av den inlösta marken, vilket Börje Liljedal anfört besvär mot.

Ett tiotal förfrågningar om muddringar har gjorts och alla har getts anvisningar om att lämna in ansökan till miljömyndigheterna.

Vassen i Verkfladan har bekämpats andra året i rad till en kostnad av 6 361 euro. Klippningen och ihopsamlandet har skötts av Jan-Erik Granskog. Jämfört med ifjol har vattenkvaliteten i Verkfladan varit bra vid provtagningarna.

Samfälligheten har beskostat serveringen i samband med städtalko på Verkan och Märigrund tillsammans med ungdomsföreningen och fiskargillet.
Kostnaderna för sommarblommorna i urnan i vägkorsningen vid Strandvägen har också i år betalts av samfälligheten.

Fiske- och vattenvård

Fisketillståndens pris var 25 euro och under året såldes 102 st för 2 550 euro. Året innan såldes 9 st fler.

Fiskyngel har utplanterats för 6 023 euro eller 1 000 euro mera än året innan. Den 30.10 utsattes vid båthamnen 9 565 st 11,5 cm långa, ensomriga sikyngel av Malax stam, värda 3 001 euro. Två-årig havsöring, 572 st och 19,1 cm långa av Storå stam, värda 1 000 euro, sattes ut den 16.9 och den 17.9 ensomriga gösyngel, 7,4-9,1 cm långa och 4 255 st till ett värde av 2 005 euro.

Planerna på att restaurera fisklekplatsen vid Flatskärsgrynnorna har inte kunnat genomföras, då det visade sig att medel inom kustaktionsgruppen (KAG) inte längre fanns att tillgå denna programperiod. Medel kan ansökas tidigast i höst eller under vintern 2022. I samband med det konstituerande mötet i Molpe, besökte styrelsen fisklekplatsen Rändelin, där en fisktrappa byggts. En tid efteråt inspekterade en del styrelsmedlemmar och några andra intresserade Hinjärv fisktrappa för att få idéer för en restaurering av fisklekplatsen vid Flatskärsgrynnorna.


Norrnäs den 28 februari 2021


Cindi Groop                                             Johnny Sjöström                                             Gunilla SnickarsKaj Ricksén                                             Karl Johan Antfolk                                           Mika Strandberg


                                                                     Anders Wester