Verksamhetsberättelse för år 2016

Delägarlaget Norrnäs samfällighet 545-410-876-2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2016

Administration

Samfällighetens ordinarie delägarstämma hölls söndagen den 20 mars 2016 kl. 19.00 i Norrnäs uf-lokal. Närvarande var 16 delägare. Inga andra stämmor har hållits under året.

Styrelsen, som konstituerade sig genast efter stämman, har haft Cindi Groop som ordförande (invald i styrelsen för perioden 2014–16), Johnny Sjöström (2014–16) vice ordförande, Gunilla Snickars (2015–17) kassör och Anders Wester (2016–18) som sekreterare. Styrelsemedlemmar har varit Mika Strandberg (2016–18), Kaj Ricksén (2015–17) och Karl Johan Antfolk (2016–18). Personliga suppelanter i nämnd ordning har varit Stefan Snickars, Linda Skomars, Ola Sandqvist, Carl-Eric Wester, Krister Groop, Jan-Erik Granskog och Fredrik Wallvik.

Styrelsen har sammanträtt två gånger under året och protokollen upptar 19 paragrafer.

Samfällighetens bokföring har skötts av Linda Skomars och Kanto bokföring. Bokslut och verksamhet har granskats av GR-revisor Dan Liljedal. Hans ersättare har varit GR-revisor Mårten Wikberg.

Samfällighetens representant vid stämman för Närpes–Kaskö Fiskeområde har varit Johnny Sjöström, som också tillhört fiskeområdets styrelse. Karl Johan Antfolk har varit hans suppleant. Delägarlaget är medlem i Österbottens Fiskarförbund r.f. sedan år 2015. Fyra styrelsemedlemmar deltog i Fiskarförbundets infotillfälle i mars på Red & Green om den förnyade fiskelagen.
Vid lantmäteriförrättningar har samfälligheten representerats av Cindi Groop och Anders Wester.

Tingsrättens dom den 23.11.2015 att inte bifalla delägaren Roger Lassas yrkande att upphäva stämmobeslutet 2015 om att bevilja Norrnäs antennandelslag 1 660,50 euro för den så kallade byakanalen, har överklagats av Lassas och hovrätten beviljade tillstånd till fortsatt behandling. Den 19.2.2016 avgav delägarlaget ett bemötande genom vårt ombud jurist Jenny Fredrikson. Vasa Hovrätt har ännu inte avkunnat någon dom.

Förvaltning och skötsel av samfällighetens områden

Inlösen av tillandningsmark har gjorts vid fyra lägenheter, nämligen vid Skomars 25:1 (Linda Skomars) på Grytskär, vid Kovilla 12:135 (Inger Rönnholm) samt vid Berg 12:91 och Sjöström 12:133 (Johnny Sjöström m.fl.) på Nässkatan.

Förrättningen för inlösen av tillandning vid lägenheterna Sandudd 12:62 (Linda och Stig Tikkala) och Skogsbo 12:63 (Björk–Thorsén) vid Skarpudden påbörjades 2015 och slutfördes under året.
Samma var fallet med inlösen av tillandning vid lägenheten Spoven 12:76 (Annika och Lars-Erik Nybacka) vid Skarpudden. Nybacka inlämnade rättelseyrkande den 22.10.2015 över förrättningen till jorddomstolen i Österbottens tingsrätt. Delägarlagets sekreterare satte upp ett bemötande till jorddomstolen den 3.2.2016. Sökandena återtog senare sitt yrkande och lanmäteriförrättningen den 22.9.2015 vann laga kraft.

Vid en förrättning 22.8 bestämdes ett nyttjanderättsområde på tillandningen vid Kvarnbacken 26:0 vid Ledörssundet som båt- och bilplats för fem fritidshus på Ledören på lägenheterna Sandlyckan 9:62 (Pia Juslin, tidigare rätt till båtplats på 26:0 flyttades hit), Sjöblad 9:128 (Kurt Sjöblad) och Kvarnbacken 26:0 (Erik Sjöblad). Området bestämdes vara 15 m brett börjandes i söder 16 m från rån till Sommarbo 9:113 (Margareta Smedback) och sträcka sig 45 m upp mot land. Rätt stiftades för en 7 meter bred väg över tillandningen till nämnda område.
Enligt stranddetaljplanen från 1989, godkänd av delägarlaget, har nuvarande lägenheterna 9:128 och 26:0 rätt till båtplats på nämnda område för fyra fritidsstugor.
Ursprunglig anhållan om inlösen av ett större tillandningsområde kunde inte bifallas med stöd av stämmobeslut från 1990 ("...reserveras som båthamn för Norrnäsbornas framtida behov.") och jorddomstolens och högsta förvaltningsdomstolens utslag att inte upphäva beslutet om nekad inlösen av området vid en lantmäteriförrättning 1989.

Inlösningspriset har varit 3 euro/kvm för strandtomt med väg, 2,5 euro/kvm på holme och enligt värdering för mark utan byggrätt.

Förrättning för bildande av vägrätt till den så kallade Lillfjärden hölls den 19.4, varvid samfälligheten gavs rätt till en 6 meter bred väg mot markersättning om sammanlagt 699,10 euro till lägenheterna Skatan 12:122, Hagen 12:112, Nordman 1:114 och Öjen 2:68 (i Rangsby). Inget väglag bildades och samfälligheten svarar för anläggandet, som närmast består av grävande av ett dike och utjämning av dikesvall till vägbana.

En muddringsanmälan har gjorts under året, nämligen av Erik Sjöblad för nyttjanderättsområdet vid Kvarnbacken 26:0.

En del gräs- och slyröjning på Verkbacken har skett på talkobasis. Samfälligheten har uppmuntrat städningen vid Verkan och på Märigrund genom att bekosta serveringen vid två tillfällen.


Fiske- och vattenvård

Fiskfångsterna i samfällighetens vatten uppskattas till ungefär samma som föregående år eller till ca 17 000 kg, som motsvarar 6 kg fångad fisk per hektar. Värdet rör sig kring 35 000 euro. Abborren står för de största fångsterna, medan sik-, lax- och öringfångsterna fortsättningsvis tycks minska.

Utsättning av fiskyngel har skett vid två tillfällen. Den 27 april sattes 176 470 st nysskläckta lakyngel av Uleträsk stam ut söder om vägbanken vid paviljongen och i dammarna vid Abborrströmsviken - nu fjärde året i följd. Nysskläckta sikyngel, 409 230 st av Malax stam, sattes ut på olika platser i innerskärgården den 11 maj.
Yngel av gös fanns inte att fås, varför den reserverade summan inte kunde utnyttjas helt. Kostnaden blev 3 500 euro och i bidrag från fiskeområdet och Närpes stad har erhållits 850 euro.

Fisketillstånd har sålts för 2 380 euro eller 119 stycken. Priset var 20 euro och de administrativa kostnaderna för tillstånden 315 euro. Året innan löstes 143 tillstånd. Icke-delägare eller delägare med del i samfälligheten med mindre än 0,05 andelar bör lösa tillstånd för annat fiske än mete, pilkfiske eller med fler än ett kastspö.

Den 13 april inlämnades till NTM-centralen en förhandsanmälan uppgjord av biolog Ralf Wistbacka om tilltänkta åtgärder i Fattiggatsdiket för att höja vattenståndet i Norkfladan för att förbättra eller åtminstone bibehålla dess status som fisklekplats. Positivt utlåtande erhölls 1.6, enligt vilket “projektet kan utföras i enlighet med planen”.
En del mindre fördämningar har gjorts i bäcken under hösten. Planeringskostnaderna för projektet utgör hittills 3 284 euro.


Norrnäs den 20.2.2017

Cindi Groop        Linda Skomars        Gunilla Snickars         Mika Strandberg

Kaj Ricksén                         Karl Johan Antfolk                         Anders Wester