Stämmoprotokoll 2015

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för delägarlaget Norrnäs

samfällighet 545-410-876-2

Tid: söndagen den 8 mars 2015
Plats: Norrnäs Ungdomsförenings lokal, Norrnäs
Närvarande: tretton delägare


§ 1
Samfällighetens ordförande Cindi Groop hälsade välkommen och öppnade stämman klockan 19.00. Samfälligheten bjöd på kaffe, varefter förhandlingarna vidtog.

§ 2
Cindi Groop utsågs till ordförande för stämman och Linda Skomars till vice ordförande. Valen skedde enhälligt.
Ordförande kallade Anders Wester till att göra upp protokoll för stämman.

§ 3
Till protokollsjusterare och rösträknare utsågs Kaj Ricksén och Johnny Sjöström.

§ 4
Stämman konstaterades vara lagligen sammankallad och beslutför.
Bilaga 1.

§ 5
Delägarförteckningen från 2014 och deltagarförteckningen godkändes som grund för röstlängden. Röstningssättet en man en röst föreslogs likväl och godkändes enhälligt.

Deltagarförteckning, bilaga 2.

Antfolk, Karl Johan Milan 11-22 m.fl.
Groop, Cindi Bengts 9-142 m.fl.
Nordström, Sven Norrgård 1-42 m.fl.
Ricksén, Kaj Skarpudden 12-119 m.fl.
Sjöblad, Erik Kvarnbacken 26
Sjöström, Johnny Sjöstrand 12-67 m.fl.
Snickars, Bo Snickars 2-58 m.fl.
Snickars, Gunilla Nyckelbo 6-67
Skomars, Linda Milan 11-22 m.fl.
Strandberg, Mari-Louise Karlsson 16-10 m.fl.
Strandberg, Mika Räfberg 16-11
Wester, Anders Vestergård 3-55 m.fl.
Wester, Carl-Eric Vestergård 3-55 m.fl.

§ 6
Föredragningslistan godkändes som den förelåg men utökad med ett tillägg under punkt 11, nämligen val av en representant och suppleant till stämmorna för Närpes-Kaskö Fiskeområde åren 2015 och 2016.
Bilaga 3.

§ 7
Verksamhetsberättelse, bokslut och kassaställning delgavs stämman i tryckt form. Vice ordförande Linda Skomars presenterade mera ingående bokslutet och föredrog revisionsberättelsen.

§ 8
Under vice ordförandens ledning godkändes verksamhetsberättelsen, bokslutet fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9
I enlighet med styrelsens förslag beslutades att årets överskott kvarblir på konto för kommande behov.

§ 10
Styrelsemedlemmarnas mötes- och förrättningsarvoden godkändes enhälligt enligt styrelsens förslag eller så att ordföranden, kassören och sekreteraren erhåller 50 euro för varje protokollfört möte och de övriga medlemmarna 30 euro per möte.
Ersättningen vid förrättningar bestämdes till 20 euro per timme och km-ersättning betalas enligt statens taxa såsom tidigare. Revisionen sker mot räkning.

§ 11
Styrelsemedlemmarna Gunilla Snickars och Kaj Ricksén, som var i tur att avgå, återvaldes för perioden 2015 - 2017. Likaså återvaldes deras personliga suppleanter Ola Sandqvist och Jan-Erik Granskog. 

Till delägarlagets representant vid stämmorna för Närpes-Kaskö Fiskeområde åren
2015 och 2016 valdes Johnny Sjöström med Karl Johan Antfolk som suppleant.
Alla val skedde enhälligt.


§ 12
Till att revidera samfällighetens verksamhet valdes GRM Dan Liljedal och till hans ersättare GRM Mårten Vikberg.


§ 13
Beslutades att kallelse till delägarstämma skall publiceras i tidningen Syd-Österbotten.


§ 14
Stämman omfattade styrelsens förslag att den s.k. pilkfiskeavgiften i likhet med tidigare tillfaller Närpes-Kaskö Fiskeområde.

§ 15
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ersättningarna vid inlösen av tillandningsmark skall vara som tidigare eller 3 euro/kvm på fastlandet och 2,50 euro/kvm på väglösa holmar. Ersättning för mark som saknar byggrätt sker enligt värdering.

§ 16
Ersättningen för fisketillstånden bestämdes till 20 euro såsom tidigare. Tillståndet gäller även i samma omfattning som tidigare, men minimimaskstorleken för nät bestämdes till 40 mm.
Avgiften bör erläggas av tillfälligt boende i byn (villaägare) och fritidsfiskande icke bybor.


§ 17
Anhållan om penningbidrag har inkommit från Norrnäs Marthaförening r.f. och Norrnäs Antennandelslag.

a) Stämman godkände marthaföreningens anhållan om 1 100 euro för anskaffningar till byservisen, men i enlighet med styrelsens förslag inte 400 euro för restaurering av Mia och Naemi Sandlunds gravvård. Om arbetet verkligen måste utföras kan anhållan tas till ny prövan vid nästa stämma.
b) Stämman godkände likaså i enlighet med styrelsens förslag antennandelslagets anhållan om 1 660,50 euro för kostnaderna för infokanalen eller den s.k. Byakanalin.
Bilaga 4 och 5

§ 18
a) Beslutades att utsätta fiskyngel till ungefär samma kostnad som under föregående år (6 415 euro). I stället för havsöring skall gös sättas ut vid Flatskäret och i stället för ensomriga sikyngel skall en större mängd nysskläckta sikyngel sättas ut på olika platser i skärgården. Nysskläckt lake skall liksom föregående år sättas ut vid Verkan och Abborrströmsviken.

b) Stämman beslutade att samma fredningsområden som tidigare skall gälla, men att Junkarsgrundsfladan på grund av landhöjningen inte längre torde ha någon betydelse för fiskyngelproduktionen och därför skall utgå som fredningsområde.
Styrelsen gavs i uppdrag att tydligare märka ut fredningsområdena med skyltar och vid behov ändra tidigare diffusa gränser vad det gäller området ytterom respektive lekplats eller fredningsområde.

c) Stämman fastställde även en allmän begräsning av fisket under fiskens lektid; nämligen att endast husbehovsfiske får bedrivas under denna tid.
Beslutet om minimimasktorleken 40 mm för nät gäller alla som fiskar i delägarlagets vatten.

 d) Erling Eriksons skrivelse om bland annat grävningsarbeten i Backgrundsfladan för att förbättra den som lekplats, föranleder i detta skede inga åtgärder. Inte heller ansåg stämman att samfälligheten har orsak att anlägga någon bro över bäcken vid Backgrundsfladan utan att användarna kan förbättra den befintliga med talkokrafter i likhet med många andra projekt som förverkligats i byn.

e) Ordförande redogjorde för den pågående ansökan om tillstånd att höja vattenståndet i Norkfladan för att förbättra dess status som fisklekplats. Stämmodeltagarna fick också ta del av Ingvar Fagerholms naturutredning för projektet.


§19
a) Stämman 2014 önskade en plan över hur området vid Flatskäret skall användas. Ordförande kunde berätta att inga fler byggrätter utöver den nuvarande planen med 41 båthus kan beviljas för hamnområdet vid Flatskäret. Två oreserverade platser finns ännu kvar. Ingen förfrågan om båthusplats har gjorts under året.
Av fiskargillets 48 kajplatser vid Flatskäret var fem lediga senaste sommar och inga förfrågningar om kajplats har gjorts under året.
Stämman nöjde sig med denna information och inga åtgärdsbeslut yrkades.

b) Beslutades att vägarna på hamnområdet vid Flatskäret skall sladdas i samband med Flatskärsvägen. Båthusägarna skall debiteras för kostnaderna.
Verkbacken bör som vanligt slås och vägen norrut grusas. Samfälligheten står för kostnaderna.

c) Olika åtgärder att förbättra Verkfladans status diskuterades livligt. Styrelsen gavs i uppdrag att utreda tänkbara möjligheter.

d) Ordförande meddelade stämman för kännedom:

1) att två lantmäteriförrättningar hållits för grundande av vägrätt och bildande av väglag för väg till Skränmåsgrynnorna. Samfälligheten tar inte del i vägen i detta skede eftersom samfällighetens område inte har planerats att tas i användning i en nära framtid. Området på tillandningen på Skränmåsgrynnorna är planerat som småbåtshamn för tio båtar. Båthus får inte byggas på området.

2) att anhållan om lantmäteriförrättning för vägrätt till Lillfjärden inlämnades i maj 2014 och att förrättning troligen kommer att ske i sommar.

 3) att skogsområdet på Hästskäret som kalavverkades sommaren 2012 har granskats av Johan Svedström, som ansåg att naturlig föryngring endast mera är möjlig. 
 

§ 20
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att delägarlaget anhåller om medlemsskap i Österbottens Fiskarförbund r.f.
 

§ 21
Stämmans ordförande Cindi Groop tackade för visat intresse och avslutade stämman kl. 21.10.

 Norrnäs den 8 mars 2015 

Cindi Groop, stämmans ordförande                              Anders Wester, stämmans sekreterare


Protokollet justerat, Norrnäs den 11 mars 2015 

Johnny Sjöström                                 Kaj Ricksén