Inlösning av tillandning

Vad är en tillandning?
Tillandningar uppkommer till följd av landhöjning, igenslamning och igenväxning av vattenområden eller sänkning av vattennivån. En tillandning är således ett markområde som uppkommit på ett tidigare vattenområde. I allmänhet rör det sig om en smal bandformig avlång mark mellan en strandlägenhet och vattenlinjen.

Tillandningar skapar oklarheter
Tillandningar ägs i regel av andra än de som innehar angränsande markområden. Vanligen är tillandningar fastigheters samfällda områden. Delägarfastigheter är de fastigheter av vilkas samfällda vattenområde tillandningen har bildats. Delägarfastigheter är också sådana fastigheter som fått andel i tillandningen vid ett senare tillfälle. Tillandningar komplicerar ofta ändamålsenlig användning av strandområden. Oklarheter i ägandeförhållanden kan medföra problem gällande skötseln av strandområdet och uppförande av byggnader.

Tillandning kan inlösas
En tillandning som gränsar till en fastighet kan inlösas och överföras till fastigheten om tillandningen avsevärt försvårar användningen av fastigheten intill tillandningen eller om tillandningen endast kan utnyttjas ändamålsenligt i samband med den fastighet som ämnar inlösa den. Om placeringen av ägor kan korrigeras genom ägobyte, ska denna åtgärd användas i stället för inlösning. Den som äger en fastighet intill en tillandning kan ansöka om förrättning. Inlösaren behöver inte vara delägare i den samfällda tillandningen. Också en ägare till tillandningen kan kräva inlösning. Om inlösning ansöker man hos Lantmäteriverket. Ansökan ska göras skriftligen på en ansökningsblankett som finns tillgänglig på Lantmäteriverkets serviceställen eller genom en fritt formulerad ansökan. Lantmäteriverket meddelar sökanden förrättningsnumret och namnet på den förrättningsingenjör som kan kontaktas. Därtill ger Lantmäteriverket information om grunderna för fastställande av förrättningskostnaderna. Sökanden och den som äger tillandningen som ska inlösas underrättas om tidpunkten för inledningssammanträdet per brev minst 10 dagar före sammanträdet.

Vad sker vid inlösningsförrättningen?
Förrättningsingenjören på Lantmäteriverket verkställer inlösningsförrättningen, vid behov tillsammans med två gode män. I samband med förrättningen hålls ett eller flera förrättningssammanträden. Dessutom förrättar man en syn i terrängen och utför terrängarbeten. Förrättningsmännen avgör vid förrättningen om det finns förutsättningar för inlösning enligt 60 § fastighetsbildningslagen. De fastställer gränserna för det område som ska inlösas samt beslutar om löseskillingen och frågor som gäller betalningen av den. En karta upprättas över det område som ska inlösas. Ersättningen för tillandningen fastställs enligt gängse pris för området. Faktorer som inverkar på inlösningspriset är bl.a. arealen, områdets beskaffenhet och användningsmöjligheter. Vid värderingen av priset på tillandningen kan man stödja sig på t.ex. uppgifterna i köpeskillingsregistret över fastigheter, som Lantmäteriverket upprätthåller. En tidsfrist för betalning av inlösningsersättningen fastställs i samband med förrättningen. Ersättningen betalas av den som äger fastigheten som tillandningen överförs till. Vid slutsammanträdet bestäms också vem som ska betala den fastighetsförrättningsavgift som tas ut till staten. Storleken på avgiften fastställs enligt den för tillfället gällande förordningen av jord- och skogsbruksministeriet. Eventuella besvär över de fattade besluten ska anföras hos jorddomstolen inom 30 dagar. Ändring i jorddomstolens utslag kan sökas hos högsta domstolen förutsatt att högsta domstolen beviljar tillstånd att söka ändring. Som resultat av förrättningen övergår tillandningen i sökandens ägo och överförs till sökandens fastighet.

Efter att förrättningen avslutats
Efter slutsammanträdet färdigställer Lantmäteriverket handlingarna och kartan samt för in uppgifterna i fastighetsdatasystemet. Behövliga utdrag ur förrättningshandlingarna och kartan skickas till sökanden. Inlösaren måste betala överlåtelseskatt och göra en överlåtelseskattedeklaration till Skatteförvaltningen inom 6 månader efter förrättningens registrering. Handlingarna och kartan arkiveras varaktigt. Kopior av dem kan fås hos Lantmäteriverket.

(Från Lantmäteriverkets hemsida)


Fastighetsbildningslagen

60 §

Om det vid en fastighet finns en samfälld tillandning eller om där sedan fastigheten bildades har uppkommit en enskild tillandning som betydligt försvårar användningen av fastigheten eller som kan utnyttjas ändamålsenligt bara i samband med fastigheten, har ägaren till fastigheten rätt att lösa in tillandningen eller en del av den. Kan tillandningen användas ändamålsenligt bara i samband med fastigheten, är ägaren till fastigheten skyldig att på yrkande av tillandningens ägare, eller i fråga om en samfälld tillandning på yrkande av delägarlaget, lösa in tillandningsområdet eller en del av det.

Vad som i 1 mom. stadgas om samfälld tillandning tillämpas också på en sådan obetydlig fristående tillandning som kan användas ändamålsenligt bara i samband med en fastighet som gränsar till tillandningen.

64 §

Om skiftesläggningen kan rättas eller en tomt eller byggplats som passar in i detaljplanen kan bildas genom ägobyte, skall ägobyte förrättas i stället för att ett område inlöses enligt 60–62 §. Ägobytet får förrättas utan samtycke av ägarna, även om de förutsättningar som anges i 58 § 2 mom. inte föreligger. En ytterligare förutsättning för inlösning är att inlösningen inte skadar klarheten i fastighetssystemet eller försvårar bildandet av fastigheter som passar in i detaljplanen eller att inlösningen i sådana fall som avses i 60 och 61 § inte medför betydande olägenhet för någon sakägare.