Projekt som samfälligheten gett bidrag till

Under årens lopp har samfälligheten ekonomiskt stött olika projekt som genomförts av andra aktörer i byn. Exempel på detta hitta du t.ex. på Norrnäs hemsida under fliken Projekt.
Det senast stödda projektet är "Norrnäs gästhamn" som genomförts av Norrnäs Fiskargille r.f. med Leader-medel.

Projektets mål enligt slutrapporten:

Med projektet Norrnäs gästhamn, som omfattat byggandet av en mindre gästhamn och en liten servicebyggnad vid Södra Flatskärets båthamn i Norrnäs, har Fiskargillet haft för avsikt att förbättra servicen för områdets sommarstugeägare samt tillfälliga besökare såsom fritidsfiskare, båtfarare och turister.
Man har också velat bidra till att öka tillgängligheten till skärgården, som bl.a. omfattar det gamla fiskeläget Märigrund, Grytskär med jungfrudanser, m.m. och naturstation Gåshällan i dess omedelbara närhet. Gästhamnen kan också utnyttjas av gränsbevakningen, polis- och räddningsväsendet.
En synergieffekt av projektet kunde vara ökad nyttjandegrad av byns serviceutbud.

Projektets kostnader sammanlagt enligt det godkända kostnadsförslaget var 36 063 euro. I summan ingick värdet av talkoarbetet uppskattat till 9 230 euro. Förutom värdet av det frivilliga arbetet står fiskargillet för omkr. 8 800 euro som privat finansiering. Till detta bidrar samfälligheten med 4 000 euro.
Gällande projekttid har varit 15.09.2010 - 14.09.2013.

Arbete pågår i hamnen 2010. Grillkåtan kom till i uf:s "Trivselprojekt Norrnäs", också det stött av samfälligheten.

 

2012 började såväl kaj som servicehus ta form. Det var många talkotimmar som krävdes av såväl folk som maskiner.

 

Hösten 2013 slutfördes projektet. Servicehuset är längst till vänster i bild i raden av nybyggda eller påbörjade båthus vid båthamnen på Södra Flatskäret.