Verksamhetsberättelse för år 2013

DELÄGARLAGET NORRNÄS SAMFÄLLIGHET

År 2013 är det första verksamhetsåret för delägarlaget Norrnäs samfällighet med beteckningen 545-410-876-2 och som förvaltare av såväl byns samfällda vatten- och tillandningsområden (tidigare 876-1) om 2 910,1 ha som markområden vilka vid storskiftesregleringen 1904 undantagits för delägarnas gemensamma behov om ca 11,5 ha (tidigare 878:1-4).

Styrelsen som valdes vid delägarlagets konstituerande stämma den 20.6.2012 konstituerade sig den 27.1.2013 enligt följande:
Cindi Groop ordförande (Stefan Snickars suppleant)
Johnny Sjöström vice ordförande ( Linda Skomars suppleant)
Anders Wester sekreterare (Carl-Eric Wester suppleant)
Gunilla Snickars kassör (Ola Sandqvist suppleant)
och som medlemmar Kaj Ricksén (Jan-Erik Granskog suppleant), Erik Sjöblad (Krister Groop suppleant) och Karl Johan Antfolk (Fredrik Wallvik suppleant).
Representant vid Närpes-Kaskö fiskeområdes stämma har varit Johnny Sjöström (Karl Johan Antfolk suppleant).
Linda Skomars har skött bokföringen och GRM Dan Liljedal har varit revisor (Kent Johan Lindsén ersättare).

Ordinarie delägarstämma hölls den 24 mars 2013 med 16 delägare närvarande. Inga extra stämmor har hålits.
Styrelsen har sammankommit till fem protokollförda möten.
Arvoden har utbetalts i enlighet med stämmans beslut, men ordföranden, kassören och sekreteraren har utöver detta erhållit 20 euro var för ospecificerade utgifter.
En hemsida med information om samfälligheten är under uppbyggnad och har lagts ut på Internet under adressen www.norrnas-samfallighet.fi .

Tillsammans med andra byföreningar uppvaktade styrelsen Tommy Vikars med en liten penninggåva vid årets Norrnäsdag med anledning av att han ifjol utsågs till "Årets naturfotograf i Europa 2012". På samma sätt uppvaktades Bönehusföreningen när man i september med en fest uppmärksammade att hundra år gått sedan bönehusbygget påbörjades. Då kassören jubilerade ihågkoms hon med en blomsteruppsättning.

Vägskyltar gjorda av Jan-Erik Granskog har satts upp på Börskärsvägen och Ledörssundsvägen vid byrån med texten "Norrnäs - Börskäret" och "Norrnäs - Ledörssundet", för att upplysa vägfararna om geografiska realiteter.
Ett nytt regnskydd har skaffats till busshållplatsen på Nässkatan. Det gamla förstördes i samband med en dikeskörning sommaren 2012. Ersättningen från försäkringsbolaget täckte alla utgifter.
Samfälligheten har bekostat blommorna i urnan i korsningen vid Strandvägen och vid Verkvägen ("rastplatsen"). Gräset på Verkbacken har slagits utan ersättning. Vintervägsutfarten till Grytskär vid Rörgrund har fyllts och jämnats på talko.
För att försöka vårda natuten på Märigrund på ett naturenligt sätt, har tio av nämpnäsbon Mathias Vikstrands får hållits på ön från den 16 juni till och med mickelsmässmåndagen. Utförseln och hämtningen har sköts av styrelsen och fårägarna på talko.

Tidigare stämmobeslut i samfälligheten och vattendelägarlaget om att delta i Fiskargillets EU-stödda projekt "Norrnäs gästhamn" med 2 000 euro vardera, har uppfyllts i och med att 4 000 euro betalts till gillet. Projekttiden gick ut i september.
Samfälligheten har också i enlighet med stämmobeslutet 2013 stått för hälften av kostnaderna i samband med att vågbrytaren vid det södra båthusområdet på Flatskäret förbättrades under vintern.


För att förbättra fiskens reproduktionsmöjligheter har en fisktrappa byggts vid lekplatsen vid Flatskärsgrynnorna under vintern.
På hösten rensades med maskin utloppsdiket vid Backgrundsfladan och likaså utloppet vid den konstgjorda lekplatsen mellan Södra och Norra Abborrgrunden. Områdena har kalkats. Arbetet har delvis skett på talko tillsammans med Fiskargillet.

Fiskyngel har satts ut i tre olika omgångar och har skötts av Österbottens Fiskarförbund. Den 5 maj utsattes nykläckta lakyngel, 93 809 st av Uleträsk-stam, vid paviljongen söder om vägbanken. Havsöring från Storå, 1 843 st, levererades den 3.10 och sattes ut i hamnen vid Flatskäret liksom sik av Malax-stam, 14 151 st från Taivalkoski, som sattes ut den 23.10.
Kostnaderna uppgår till 6 389 euro. Av Närpes-Kaskö fiskeområde har 2 273 euro erhållits i bidrag och av Närpes stad 960 euro. Nettokostnaden blev då 3 156 euro eller mindre än stämmans beslut om 5 000 euro för ändamålet. Beaktas övriga kostnader för fiskevården under året kan beslutet anses vara uppfyllt

Antalet försålda fisketillstånd var 156.
 
Mängden fångad fisk på delägarlagets område under året uppskattas enligt följande:
Abborre 11 000 kg á 2,50 = 27 500 euro
Gädda 3 000 kg á 1,50 = 4 500 euro
Strömming 1 500 kg á 0,40 = 600 euro
Sik 1 200 kg á 4,00 = 4 800 euro
Lax och öring 300 kg á 7,00 = 2 100 euro
Annan fisk 2 000 kg á 0,10 = 200 euro
Totalfångsten var 19 000 kg eller ca 6,5 kg / ha. Värdet av den fångade fisken uppskattas till 39 700 euro.


Inlösen av tillandningsmark har gjorts av Hans Erik Lindqvist vid lägenheten Klippan RNr 2:132 och Ole Norrback vid lägenheten Nyskär RNr 2:133 vid Brudholm samt Anders och Magnus Lundell vid lägenheten Backgrund RNr 5:74 och Ben Lasse Lundell vid lägenheten Södergrund RNr 5:65 på Börskär.
Vid sistnämnda lägenheter tillät styrelsen inte inlösen av mark som gränsar till Backgrundsfladan, varför det här närmast blev fråga om råkorrigeringar för att få räta rålinjer och markinlösen skedde främst vid havsstranden.
Närvarande representanter för samfälligheten vid lantmäteriförrättningarna har varit Cindi Groop, Gunilla Snickars och Anders Wester.

Anmälan om muddring har gjorts av Göran Rosenberg (Truten RNr 10:119, Hästskäret), Johan Engström (Gunnelas RNr 12:128, Nässkatan), Samuel Häggblom (Saks RNr 7:41, västra Grytskär) och Norrnäs Ungdomsförening (Solbacka RNr 8:112, Verkan).
Asta Carlsson, ägare till lägenheterna Kället RNr 5:56 och Kället II RNr 5:88, har getts lov att uppföra en mindre byggnad som inte kräver byggnadstillstånd på tillandningsmarken vid sina lägenheter.

Strandgeneralplanen för Närpes stad har uppdaterats under året och på anhållan av Norrnäs vattendelägarlag har ett område nordväst på Skränmåsgrynnorna planerats som småbåtshamn (LV-1) med tio båtplatser.

Skogen i den gamla grustäkten vid Lidvägen har kalavverkats. Skogsvårdsföreningen har haft hand om avverkningen och virkesförsäljningen.

 

Norrnäs den 14 februari 2014


Cindi Groop       Gunilla Snickars           Eric Sjöblad

Cindi Groop                    Gunilla Snickars                              Erik Sjöblad


Anders Wester      Johnny Sjöström        Karl Johan Antfolk

Anders Wester                     Johnny Sjöström                             Karl Johan Antfolk

Kaj Ricksén

Kaj Ricksén