Verksamhetsberättelse för år 2018

Delägarlaget Norrnäs samfällighet 545-410-876-2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2018

Administration

Delägarlagets enda stämma under året, den ordinarie årsstämman, hölls den 3 mars 2018 kl. 19.00 i Norrnäs uf-lokal. Närvarande var 11 delägare.

Vid det konstituerande styrelsemötet genast efter stämman valdes Cindi Groop (invald i styrelsen för perioden 2017-19) till styrelsens ordförande, Johnny Sjöström (2017-19) till vice ordförande, Gunilla Snickars (2018-20) till kassör och Anders Wester (2016-18) till sekreterare. Övriga av stämman valda styrelsemedlemmar har varit Mika Strandberg (2016-18), Karl Johan Antfolk (2016-18) och Kaj Ricksén (2018-20).
Deras suppleanter har i nämnd ordning varit Stefan Snickars, Linda Skomars, Sofia Björklund, Carl-Eric Wester, Krister Groop, Fredrik Wallvik och Jan-Erik Granskog.

Under verksamhetsperioden har tre styrelsemöten hållits och 27 paragrafer har protkollförts. Alla ordinarie medlemmar har deltagit i samtliga möten.

Samfällighetens bokföring har skötts av Kanto bokföring med Linda Skomars som kontaktperson fram till 1 oktober då Best bokföring övertog verksamheten. Bokslut och verksamhet har granskats av GR-revisor Dan Liljedal med GR-revisor Mårten Wikberg som vald ersättare.

Samfällighetens representant vid stämman för Närpes–Kaskö fiskeområde har varit Johnny Sjöström som också hört till fiskeområdets styrelse. Kaj Ricksén har varit hans suppleant vid fiskeområdets stämmor.
Anders Wester har representerat samfälligheten vid lantmäteriförrättningar under året.

Mångåriga styrelsemedlemmen i vattendelägarlaget, Henrik Skomars, hedrades med en kondoleans i samband med hans bortgång.


Förvaltning och skötsel av samfällighetens områden

Under året har området på Hästskäret röjts av F:ma Mats Skomars. Skogscentralen återtog likväl sitt beviljade stöd för tidig vård av plantbestånd på 1,4 ha, då man noterat att en del av området på Hästskäret är på planerat område (RA) och området vid Slätväg är 0,9 ha och således inte uppfyller minmikravet på 1 ha.

I enlighet med stämmobeslut 2018 om skötselavtal för Märigrund genom fårbete, så har 32 får från Cindi och Krister Groops besättning betat på Märigrund i drygt tre månader.

Under året har endast en inlösen av tillandningsmark gjorts, nämligen vid lägenheten Byäng 4:35, där 0,4990 ha inlöstes för 300 euro. Området finns söder om samfällighetens område vid Verkan.

Sträckningen för Carunas planerade elkabel under Hästskärsfjärden från Fårskatviken till Hästskäret ändrades så att den fick samma sträckning som tidigare eller Benören--Hästskärssundet--Hästskäret. Som engångsersättning för kabel och transformatorskåp har Caruna erlagt 1190 euro åt samfälligheten.

Stranden intill grillkåtan vid Flatskäret har jämnats med stenar till en kostnad av 484 euro.
En viltkamera har anskaffats för övervakningen av Flatskärets båthamn.
I samband med en del städ- och röjningstalkon vid Verkan och på Märigrund har samfälligheten beskostat trakteringen.

Tre villaägare har gjort förfrågan om muddring vid sina stränder och dessa har uppmanats göra anmälan till NTM-centralen.

Inom samfällighetens område pågår Forststyrelsens och Lukes projekt Kvarken flada (2016-19) och Forststyrelsens projekt för utrotning av vresros (2018-23).

 

Fiske- och vattenvård

Fiskyngel har satts ut för 3190 euro och 1272 euro har erhållits för ändamålet från fiskeområdet och Närpes stad. Gös har nu kunnat utplanteras efter ett långt uppehåll. I oktober sattes 2712 st. "1-somriga" gösyngel ut och 660 st. "2-somriga" yngel av havsöring (i medeltal 19,6 cm långa). Nysskläckt lake (180 000 st) sattes ut i maj sjätte året i följd.

För att i någon mån skydda den stigande fisken i Fattiggatsdiket från att bli mås- och örnföda, har två armeringsmattor satts över bäcken i närheten av mynningen.

Värdet av den fångade fisken på samfällighetens vattenområde kan uppskattas till 20 000 euro eller i mängd ca 10 000 kg vilket utgör 3,5 kg fångad fisk per hektar vatten. Abborren utgör den största fångstandelen.

Antalet lösta fisketillstånd är 105 eller 16 st. mindre än året innan och försäljningen inbringade 2100 euro. Delägare med del i samfälligheten med mindre än 0,05 andelar och icke-delägare har ålagts lösa tillstånd (20 euro) för annat fiske än mete, pilkfiske eller för fiske med fler än ett kastspö.


Norrnäs den 19.2.2019


Cindi Groop      Johnny Sjöström        Gunilla Snickars


Kaj Ricksén      Karl Johan Antfolk      Mika Strandberg       Anders Wester