Stadgar för delägarlaget Norrnäs samfällighet

Antagna vid den konstituerande stämman för delägarlaget Norrnäs samfällighet den 20.6.2012 och fastställda av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland den 19.12.2012.

 

§ 1 Namn och omfattning

Norrnäs samfällighet, vars hemort är Närpes, utgör ett i lagen om samfälligheter och i lagen om fiske avsett delägarlag. Till samfälligheten hör de områden som har fastighetsbeteckningen 545-410-876-2 (Norrnäs bys samfälligheter).


§ 2 Samfällighetens uppgift

Samfällighetens uppgift är att förvalta de områden som hör till samfälligheten till delägarnas bästa och att anordna fisket inom områdena så att en bestående produktivitet uppnås med beaktande av fiskeriekonomiska synpunkter samt vården och ökningen av fiskbeståndet.

Stämman bör således avdela tillräckliga medel för utplantering av fisk, skötsel av befintliga och anläggande av nya lekplatser för fisk, samt tillräckliga medel för hamnar, båthusplatser och farleder.
Samfälligheten kan även i övrigt stöda allmännyttig verksamhet inom samfällighetens område.


§ 3 Beslutanderätten

Beslutanderätten utövas av delägarstämman. Styrelsen har dock rätt att avgöra ansökningar om grävning och muddring i samfällda vatten- och tillandningsområden vid sökandens fastighet, samt tillfälliga utarrenderingar av samfällighetens områden. Fördelning av båthusplatser beslutes av stämman.

På stämman har envar delägare rösträtt enligt sin andel om inte annat enhälligt beslutes. Ingen får dock rösta med ett röstetal som överskrider 30 procent av de närvarande delägarnas sammanlagda röstetal.

Delägare är berättigad att vid sammanträde föra talan och utöva rösträtt personligen eller genom fullmakt överföra sin rätt på annan delägare. Genom fullmakt får rösträtt inte utövas för mer än en delägare. Delägare är likväl berättigad att därutöver föra talan för samägare.

§ 4 Kallelse

Kallelse till stämma skall tillkännages minst 14 dagar före stämman genom annons i den på orten mest spridda tidningen samt genom anslag på byns anslagstavla. I kallelsen skall framgå var och när det justerade protokollet finns till påseende. Protokollet skall finnas till påseende i 14 dagar fr.o.m. 7 dagar efter stämman.

§ 5 Ordinarie stämma

Ordinarie stämma skall hållas årligen inom mars månad. Ärenden och ansökningar som skall behandlas av stämman bör inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 31 januari.
Vid stämman skall:
1) framläggas bokslut, omfattande balans- och resultaträkningarna och styrelsens
verksamhetsberättelse, samt utlåtande av verksamhetsgranskarna eller revisionsberättelse
2) beslutas om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och
eventuella andra redovisningsskyldiga
3) beslutas om de åtgärder som föranleds av det fastställda bokslutet
4) fattas beslut om de medel som delas ut till delägarna av fiskeristyrelsen (§89a och 91§ lagen om fiske)
5) faställas arvoden och kostnadsersättningar för styrelsemedlemmarna,
verksamhetsgranskarna och de personer som enligt styrelsens beslut representerar
samfälligheten vid olika sammanträden och offentliga förrättningar
6) väljas styrelsemedlemmar och suppleanter
7) väljas två verksamhetsgranskare eller en auktoriserad revisor jämte suppleant
8) beslutas om i vilken tidning kallelse till delägarstämma skall publiceras
9) beslutas om övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

§ 6 Styrelsen

Samfälligheten har en på ordinarie stämma vald styrelse som skall bereda och verkställa samfällighetens beslut och sköta annan praktisk verksamhet. Styrelsen skall dessutom besluta i ärenden som avses i § 3 och i de ärenden som av delägarstämman delegerats till styrelsen.
Styrelsen består av sex personer med en personlig suppleant för envar. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst två av de övriga medlemmarna eller deras suppleanter är närvarande.
Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är tre år och utgår vid slutet av den ordinarie stämma som hålls tre år efter valet, dock så att av de först utsedda medlemmarna avgår, enligt på den första stämman verkställd lottning, två medlemmar och deras suppleanter efter det första året efter valet samt två medlemmar och deras suppleanter efter ettvart av det två följande åren efter valet.
Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande. Styrelsen kan dessutom inom sig utse kassör och sekreterare.

§ 7 Rätt till namnteckning

Samfällighetens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av två andra styrelsemedlemmar tillsammans.


§ 8 Räkenskapsperiod

Räkenskapsperioden är kalenderåret. Före utgången av januari månad skall bokslutet och övriga handlingar utvisande förvaltningen av samfälligheten tillställas de personer som granskar ekonomin och verksamheten.

§ 9 Bestridande av kostnader

För bestridande av kostnader kan delägarstämman ålägga delägarna att betala en avgift i enlighet med envars delägarandel eller på någon annan av samfälligheten fastställd grund.

§ 10 Utövande av fiske

Rätten till fiske i samfällighetens vatten kan av delägarstämman utarrenderas. Har denna rätt inte utarrenderats utövas rätten till fiske av delägarna i enlighet med delägarstämmans beslut.

§ 11 Delägares rätt att utnyttja samfällda områden

Enskilda delägare har inte rätt att nyttja eller tillgodogöra sig i dessa stadgar avsett samfällt område utan samtycke av samfälligheten.

§ 12 Övrigt

I övrigt följs vad som i gällande lagar om samfälligheter och fiske är stadgat.